Klachtenprocedure Gezinshuis-ebode B.V.

 

Gezinshuis-ebode B.V. werkt met een interne Klachtencommissie en een onafhankelijke klachtencommissie.

Als er een klacht wordt ingediend zal er in eerste instantie volgens de eigen klachtenprocedure gekeken worden of de klacht naar ieders tevredenheid kan worden opgelost.

Deze klachtencommissie bestaat uit een gezinshuisouder en een onafhankelijke vrijwilliger die bekend is met de cliënten van gezinshuis-ebode B.V.

Deze leden worden door de Directeur van Gezinshuis-ebode B.V. aangesteld voor onbepaalde tijd.

 

De procedure bij de interne klachtencommissie;

 

- Er komt een klacht binnen bij Gezinshuis-ebode B.V.

   dit kan een klacht zijn van een cliënt, een begeleider, school of andere instantie.

- Komt een klacht binnen bij een begeleider, dan neemt hij/zij zo spoedig mogelijk contact op met de

   gezinshuisouders.

- Indien de klacht tijdens het weekend of op zon/en feestdagen ingediend wordt, moet Gezinshuis-ebode

   B.V.

   proberen het probleem zo snel mogelijk naar tevredenheid op te lossen.

- Indien een klacht mondeling is binnengekomen, wordt aangegeven, dat de klacht (indien nodig door

   wettelijk vertegenwoordiger) op schrift gesteld moet worden. Er worden in principe alleen schriftelijke

   klachten in behandeling genomen.

- Een klacht dient binnen een week schriftelijk bij de Gezinshuis-ebode B.V. gemeld te zijn.

- Binnen één week nadat de schriftelijke klacht is binnengekomen, wordt door de klachtencommissie

   een bevestigingsbrief gestuurd. In deze brief wordt vermeld:

- dat op de klacht binnen vier weken inhoudelijk wordt gereageerd door Gezinshuis-ebode B.V.

- dat er een Klachtencommissie aangesteld is, hoe deze geformeerd is en dat deze de klacht in

   behandeling gaat nemen.

- Gezinshuis-ebode B.V. zorgt ervoor, dat in de week na binnenkomst van de schriftelijke klacht, de

   leden van de Klachtencommissie de benodigde stukken ontvangen. Dit zijn (voor zover van toepassing):

- de brief met de klacht;

- inschrijfformulier van degene die klaagt (cliënt of begeleider);

- evaluatieformulier(en) van de cliënten/begeleider

- overige informatie

- De Gezinshuisouder, die zitting heeft in de Klachtencommissie, roept de commissie bijeen.

- De Klachtencommissie formuleert de antwoordbrief en bezorgt deze bij Gezinshuis-ebode B.V.. Deze

   zorgt voor een kopie en verstuurt de brief daarna naar de  klager. Kopieën van klachten worden in een

   aparte map bewaard.

- Klager wordt erop gewezen, dat wanneer hij/zij het niet eens is met de uitspraak van de

   Klachtencommissie, hij/zij de mogelijkheid heeft de klacht voor te leggen aan de externe

   klachtencommissie en/of kantonrechter.

- Indien Gezinshuis-ebode B.V. binnen twee weken na toezending van de stukken aan de

   klachtencommissie

   nog niets van de commissie heeft ontvangen, neemt Gezinshuis-ebode B.V. contact op met de leden

   van de klachtencommissie.

- Gezinshuis-ebode B.V. zorgt ervoor, dat de klager binnen vier weken de inhoudelijke reactie van de

   klachtencommissie ontvangen heeft.

 

Buiten de interne klachtencommissie is het mogelijk om direct een klacht in te dienen bij klachtenportaal ZORG. klik op het logo om naar hun website te gaan

Gezinshuis e-bode voldoet aan de eisen van
Erkend Leerbedrijf

Gezinshuis-ebode B.V. Copyright 2019  All Rights Reserved.    Versie: 30 April 2019